Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

STATUT

STATUT   

 PRZEDSZKOLA

W MYKANOWIE

NOWELIZACJA – TEKST JEDNOLITY

Obowiązuje od dnia 01.09.2022r.

 

Podstawa prawna:

art.102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2021r. poz.1082)

 

Postanowienia ogólne

 

 

§1

 

1. Nazwa:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mykanowie.

Przedszkole w Mykanowie

2. Adres:

ul. Słoneczna 114, 42-233 Mykanów

 

§2

 

1.Organ prowadzący:

Gmina Mykanów,

2. Adres organu prowadzącego:

ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów

 

§3

1.    Ilekroć w dalszej części przedszkola jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mykanowie.

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Mykanów

 

 

 

Cele i zadania przedszkola

 

§4

 

 

Cele i zadania przedszkola:

1.      Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego.

2.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.      Przedszkole pełni następujące funkcje:

1)    opiekuńczą

2)    wychowawczą

3)    dydaktyczną

4)    diagnostyczną

5)    terapeutyczną.

4.      Cele przedszkola koncentrują się na:

1)      objęciu opieką wszystkich dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

2)      kształceniu czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia  i bezpieczeństwa oraz rozwijaniu sprawności ruchowej,

3)      umożliwianiu dziecku zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności poprzez kontakt z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, kulturowym, technicznym,

4)      współdziałaniu z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wspomaganiu rodziny w procesie wychowania       i przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole,

5)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,

6)      nabywaniu przez dziecko kompetencji językowych, w tym nabywanie umiejętności mówienia w języku ojczystym, kreślenia symboli graficznych, przygotowanie do nauki czytania i pisania,

7)      wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka poprzez integrację treści edukacyjnych i budowanie dziecięcej wiedzy o otaczającym świecie,

8)      rozwijanie twórczej aktywności dziecka, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień,

9)      udzielanie dzieciom i ich rodzicom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (język angielski) poprzez rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej,

11)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, do grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej),

12)  budowanie systemu wartości, wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe.

5.      Przedszkole współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach:

1)      dostarczania rodzicom wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz uwrażliwiania na potrzeby oraz możliwości rozwojowe dziecka,

2)      przeprowadzenia badań psychologiczno – pedagogicznych na terenie przedszkola,

3)      udzielania dziecku pomocy specjalistycznej na terenie poradni,

4)      wspierania działań wyrównujących szans edukacyjne dziecka,

5)      przedszkole realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

6.      Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej, kulturowej i etnicznej poprzez:

1)      kształtowanie u dzieci uczucia patriotyzmu, miłości do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji, poprzez dokładniejsze poznawanie życia najbliższego środowiska,

2)      budzenie potrzeby wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej wsi i okolic,

3)      wzmacnianie więzi emocjonalnej i przywiązania do rodzinnego krajobrazu oraz elementów miejscowego folkloru.

7.      Przedszkole współpracuje z innymi, sąsiadującymi placówkami oświatowymi, podejmując działania na rzecz edukacji, wychowania i opieki, związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością przedszkola oraz jego funkcją w środowisku lokalnym.

 

 

§5

 

1.      Sposób realizacji zadań przedszkola dotyczy następujących działań:

1)      uwzględniania indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w celu przygotowania do podjęcia nauki w szkole,

2)      stwarzania warunków do rozwijania samodzielności,

3)      realizacji założeń „Programu wychowawczego” przedszkola,

4)      wyrażania siebie w różnych formach aktywności na podstawie programów samodzielnie opracowanych przez nauczycielki przedszkola,

5)      rozbudzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach (zgodnie z oczekiwaniami rodziców): zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne, nauka języka obcego, zajęcia plastyczne i inne.

6)      rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz wdrażanie do zachowań prozdrowotnych,

7)      zapewniania i ciągłego uaktualniania bazy dydaktycznej przedszkola.

2.    Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)      sale zajęć dla poszczególnych grup przedszkolnych

a)    jedna sala zabaw dla grupy I

b)    jedna sala zabaw dla grupy II

c)    jedna sala zabaw dla grupy III

2)      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

a)    kuchnia

b)    jadalnia

c)    magazyn

d)    pokój nauczycielek

e)    gabinet logopedy

f)     szatnia dla dzieci

g)    łazienka

h)    plac zabaw.

3.    Zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń przedszkolnych określają odrębne przepisy - regulaminy.

4.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami terenowymi, dostosowanymi do ich wieku. szczegółowe zasady pobytu dzieci na placu zabaw określa „Regulamin przebywania dzieci w ogrodzie przedszkolnym”.

 

§5

 

1.      Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2.      Przedszkole zapewnia doraźną pomoc higienistki szkolnej,

3.      Nauczyciele przedszkola są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i są zobowiązani do jej udzielenia, z zastosowaniem obowiązujących procedur,

4.       Przedszkole stosuje się do obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

5.      Przedszkole ma zainstalowany system monitorowania wejścia głównego. Drzwi wejściowe do przedszkola zamykane są w godzinach od 8.30 i otwierane  na żądanie,  poprzez użycie dzwonka.

6.      Wychowankowie przedszkola mają możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.       Sposób sprawowania opieki nad dziećmi regulują przepisy z rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

§6

 

1.      Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez rodziców  (opiekunów prawnych) lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo

1)      zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa „Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola” i przedstawione są na pierwszym zebraniu z rodzicami – zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym zezwala dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat

2)      rodzice wypełniają oświadczenia uprawniające osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola, z zastrzeżeniem, iż osoba taka musi w pełni zapewnić bezpieczeństwo i opiekę

3)      w szczególnie skomplikowanych przypadkach, np. gdy zachowanie osoby zgłaszającej się po dziecko (w tym rodzica) wskazuje na znajdowanie się pod wpływem spożycia alkoholu, nauczycielki kontaktują się z innymi upoważnionymi do odbioru dziecka osobami, a w ostateczności mogą zwrócić się o pomoc do policji. O zaistniałej sytuacji nauczycielki niezwłocznie informują dyrektora Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Mykanowie.

 

§7

 

1.      Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:

1)      organizowanie zebrań ogólnych (nie rzadziej niż trzy razy w roku) oraz zebrań grupowych (wg potrzeb),

2)      zajęcia otwarte (wg harmonogramu),

3)      organizowanie uroczystości (wg planu),

4)      konsultacje i kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami w celu uzyskania rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

5)      kąciki dla rodziców z informacjami,

6)      przekaz informacji na temat pracy przedszkola poprzez stronę www. i fb

7)      zaznajomienie rodziców z planem pracy przedszkola oraz ramowym rozkładem dnia.

 

Organy przedszkola

 

 

§8

 

1.       Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie

2)      Rada Pedagogiczna Przedszkola w Mykanowie,

3)      Rada Rodziców Przedszkola w Mykanowie.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§9

 

1.      Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.      Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.      Zadania dyrektora są następujące:

1)      kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)      koordynowanie opieki nad dziećmi,

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego wg trybu i organizacji wytyczonych w odpowiednim rozporządzeniu MEN,

4)      planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników w toku dalszej pracy

5)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych odrębnymi przepisami,

6)      przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

7)      przewodzenie pracom Rady Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

8)      wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowny organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny

9)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz pełna odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

10)  organizowanie administracji finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

11)  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

12)  kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

13)  przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,

14)  podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną        i Radę Rodziców,

15)  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie  z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.,

16)  koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

17)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18)  dopuszczanie do użytku przedszkolnego zestawu programów.

4.      Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.       Dyrektor w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców.

 

§10

 

1.       Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)  przygotowanie projektu statutu przedszkola i zatwierdzanie go,

2)  zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych,

4)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4.      Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)  projekt planu finansowego,

2)  projekt wniosków o nagrody i wyróżnienia,

3)  organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

4)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,

5)  przedszkolny zestaw programów.

5.      Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, dopuszcza się również możliwość organizowania nieplanowanych zebrań Rady Pedagogicznej w razie potrzeb.

6.      Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7.      Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków, spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

8.      Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

9.      Z każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządzany jest protokół w formie elektronicznej oraz papierowej.

10.   Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

11.   Rada Rodziców Przedszkola jest organem społecznym przedszkola.

 

§11

 

1.      Członkowie Rady Rodziców Przedszkola wybierani są podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania ogólnego z rodzicami w trybie wyborów tajnych.

2.      Spośród członków Rady Rodziców Przedszkola wybierana jest Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie.

3.      Rada Rodziców Przedszkola może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

4.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie może gromadzić fundusze   z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mykanowie.

 

§12

 

1.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą we wszystkich dziedzinach pracy przedszkola.

2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania      i podejmowania decyzji w ramach swych kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.      Sytuacje konfliktowe winny być rozstrzygane wewnątrz placówki przez komisję w składzie: dyrektor, przewodniczący rady rodziców, przedstawiciele rady pedagogicznej w drodze porozumienia między stronami. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu, sprawa przekazana będzie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.      W przypadku sporu między dyrektorem a radą rodziców w celu rozstrzygnięcia tegoż sporu należy powołać zespół złożony z dwóch nauczycieli – członków rady pedagogicznej oraz dwóch członków rady rodziców. Zespół ten w równych częściach (po dwie osoby) powołują: dyrektor oraz przewodniczący rady rodziców (sami powołujący nie wchodzą w skład zespołu). Podczas rozstrzygania sporu zespół ma obowiązek rozpatrzenia argumentów obydwóch stron toczących spór. Orzeczenie zespołu w sprawie rozstrzygnięcia sporu winno być ogłoszone w ciągu 14 dni od powołania zespołu: każda ze spierających się stron może wnieść odwołanie do organu prowadzącego przedszkole. Decyzja tego organu jest ostateczna.

5.      Rozstrzyganie sporu między dyrektorem a nauczycielem zajmuje się wewnątrz-przedszkolna jednostka organizacyjna związku zawodowego. Rozstrzygnięcie sporu winno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia jego rozpatrywania. Od orzeczenia każda ze stron może wnieść odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego przedszkole. Decyzja tegoż organu jest ostateczna.

6.      Każda decyzja o rozstrzygnięciu sporu winna być zaprotokołowana                i podpisana przez zespół orzekający.

7.      Skargi i wnioski rozpatrywane są według ściśle określonej procedury postępowania.

 

 

Organizacja pracy przedszkola

 

§13

 

1.      Przedszkole Publiczne w Mykanowie posiada trzy oddziały.

2.      Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzony organ prowadzący przedszkole – Gmina w Mykanowie.

3.      W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)  liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

2)  czas pracy grup przedszkolnych oraz godziny łączenia grup (godziny ranne i popołudniowe),

3)  liczbę pracowników przedszkola,

4)  ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4.      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

5.       Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 69.

6.       Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

7.       Liczba dzieci w oddziałach nie może przekroczyć 25.

8.      Czas pracy przedszkola przebiega w godzinach od 630 do 1600 (9,5 godzin dziennie) w dni robocze od poniedziałku do piątku.

9.      Przedszkole pracuje od 1 września do 30 czerwca z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (tj. w dniu 24 grudnia - Wigilia). W wyznaczonym przez organ prowadzący czasie pełni dyżur w okresie wakacyjnym.

10.  Ze względów organizacyjnych następuje łączenie grup w godzinach:

1)  rannych od 630 do 730 (wszystkie grupy przedszkolne), od 730 do 800 (grupa I i II)

2)  popołudniowych od 1500 do 1530 (grupa I i II), od 1530 do 1600 (wszystkie grupy przedszkolne)

 

 

 

 

 

 

 

§14

 

1.      Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest wg założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego i prowadzona jest na podstawie programów dopuszczonych przez dyrektora tworzących zestaw programów wychowania w przedszkolu na dany rok szkolny.

1)  programów wychowania przedszkolnego,

2)  programów samodzielnie opracowanych przez nauczyciela.

2.      Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań. 

3.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

4.      W przedszkolu prowadzi się dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

5.      Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona          i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów. W dzienniku odnotowuje się godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

6.      Przedszkole poza zadaniami ustalonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, realizuje zadania w ramach zajęć dodatkowych, które są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola

7.      Zajęcia dodatkowe uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

8.      Aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu dyrektor może:

1)  powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu

2)  zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć,

9.      Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)  3 letnimi – do15 minut

2)  4, 5, 6 letnimi – do 30 minut

10.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora.

11.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

12.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii. Życzenie, o którym mowa jest wyrażona w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

13.  Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

14.  Nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła.

15.  Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

16.  W myśl rozporządzenia MEN przedszkole zapewnia dzieciom naukę języka obcego nowożytnego – języka angielskiego.

17.  Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach realizacji godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego i trwa:

1)  w grupie dzieci 3 letnich – dwa razy w tygodniu po 15 minut

2)  w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich – dwa razy w tygodniu po 30 minut

18.  Nauczyciel religii oraz języka angielskiego w przedszkolu zatrudniony jest zgodnie z Kartą Nauczyciela i ma obowiązek wypełniania dziennika zajęć przedszkola.

 

§15

 

1.      W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne dziecka. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju powołany jest przez dyrektora przedszkola. Pracą zespołu koordynuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel, tzw. Koordynator zespołu.

2.      Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych      i potrzeb dziecka.

3.      Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

4.      Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor.

5.      Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą odbywać się również w domu rodzinnym.

 

§16

 

6.      Dyrektor zapewnia dzieciom na terenie przedszkola pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

7.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest zgodnie z ustawą MEN, z inicjatywy:

1)  Dziecka

2)  Rodziców dziecka

3)  Dyrektora przedszkola

4)  Nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi

5)  Higienistki szkolnej

6)  Poradni

7)  Asystenta edukacji romskiej

8)  Pomocy nauczyciela

9)  Pracownika socjalnego

10)      Asystenta rodziny

11)      Kuratora sądowego

8.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności pedagog, psycholog, logopeda.

9.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć  specjalistycznych (korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym) dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców.

10.  Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

11.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych     i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1)  z niepełnosprawności

2)  z niedostosowania społecznego

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4)  ze szczególnych uzdolnień

5)  ze specyficznych trudności w uczeniu się

6)  z zaburzeń komunikacji językowej

7)  z choroby przewlekłej

8)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9)  z niepowodzeń edukacyjnych

10)      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

11)      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

12.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków oraz corocznym przeprowadzaniu badań przesiewowych przez pracowników poradni, na terenie przedszkola.

13.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać ośmioro dzieci.

14.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż pięć osób.

15.  Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.   W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

16.  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

17.  Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozwijanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznawanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

18.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą  i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

19.  W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola.

20.  Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy    z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

21.  W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

22.   Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

23.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

24.  Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

25.  Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu.

26.  Przepisy te stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte     w orzeczeniach lub opiniach.

27.  Dla dziecka posiadającego orzeczenie Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów. Wyznacza osobę koordynującą pracą zespołu (do dnia 31 marca).

28.  Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, o czym niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka (do dnia 30 kwietnia).

29.  Organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu oraz szczegółowe zadania zespołu określają „Procedury ustalania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu”

30.  Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom:

1)  obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego,

2)  z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola,

3)  przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.

31.  Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.

32.  Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne

 

§17

 

33.   Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne dla wszystkich dzieci w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej. Dzieci 6 letnie mają zapewniony bezpłatny pobyt w przedszkolu także po zakończeniu realizacji podstawy programowej.

34.   Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

35.   Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Mykanów.

36.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko, nie będące mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji, udzielonej w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

37.   Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci oraz wysokość stawki żywieniowej ustala regulamin będący załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Mykanowie, w porozumieniu z organem prowadzącym.

38.   Odliczenia od stawki żywieniowej dokonuje się w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 800 każdego dnia, telefonicznie lub poprzedniego dnia do godziny 1400. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka spowoduje to naliczenie pełnej miesięcznej opłaty za żywienie.

39.   Opłaty za pobyt dziecka 3, 4 i 5 letniego w przedszkolu poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego naliczane są na podstawie deklaracji pomiędzy rodzicami dzieci a dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Podpisując deklaracje rodzice określają czas pobytu dziecka w przedszkolu.

40.   Odliczenia opłat za deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu dokonuje się na podstawie ewidencji przyjść i wyjść dziecka z przedszkola, sporządzanych przez nauczycielki w poszczególnych grupach. Odliczenia dokonywane są w następnym miesiącu rozliczeniowym.

41.   Odliczeniom podlegają deklarowane przez rodzica godziny we wszystkich dniach nieobecności dziecka w przedszkolu. W zależności od rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu zostają naliczane lub odliczane opłaty za godziny.

42.   Personel pedagogiczny i administracyjno – obsługowy może korzystać z wyżywienia na ogólnie przyjętych zasadach, tj. płaci dzienną stawkę żywieniową, która jest ustalana na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

43.   Opłaty za korzystanie z usług przedszkola rodzice mają obowiązek uregulować do 15 dnia każdego miesiąca, natomiast wyliczenia opłat należy pobrać u intendentki do 5 dnia każdego miesiąca. Płatność naliczana jest z dołu. Płatności dokonują rodzice przelewem na podane na pierwszym zebraniu organizacyjnym  konto w rozbiciu na odpłatność za żywienie i za godziny poza podstawą programową. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień i czerwiec, gdzie opłaty regulujemy za 2 miesiące, z góry i z dołu. Wynika to z zasad regulowanych przez księgowość organu prowadzącego.

 

§18

 

1.  Dyrektor przedszkola może zmienić sposób organizacji pracy placówki ze stacjonarnego w hybrydowy lub zdalny.

2.  Podczas gdy w przedszkolu zajęcia odbywają się w sposób hybrydowy:

1)  Do przedszkola uczęszczają dzieci z grupy III

2)  Pozostałe grupy przedszkolne przechodzą w stan nauczania zdalnego.

3.  Zajęcia zdalne przeprowadzane poprzez platformę "Meet". Nauczycielki udostępniają rodzicom link do spotkania poprzez aplikację Messenger. Zajęcia odbywają się codziennie w określonym przedziale czasowym

1)    Grupa I - 15 minut

2)    Grupa II  - 20 minut

3)    Grupa III - 30 minut

4.    Karty pracy i materiały do zajęć udostępniane są na stronie internetowej przedszkola.

5.    W przypadku problemów z ogrzewaniem lub innymi zdarzeniami losowymi dyrektor ma prawo do zmiany organizacji pracy przedszkola na zdalne.

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§19

 

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania w przedszkolu.

2.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.      Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika, spośród programów i podręczników przeznaczonych dla edukacji przedszkolnej.

4.      Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

5.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1)  planowanie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez tworzenie odpowiednich warunków do zabaw badawczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, dydaktycznych, tematycznych i innych,

3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie   i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji (karty obserwacji uzupełniane dwa razy w roku szkolnym, prowadzenie bieżących notatek),

4)  przeprowadzenie z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I analizy gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (gotowość szkolna)

5)  opracowanie informacji o gotowości szkolnej dziecka w roku poprzedzającym możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do dnia 30 kwietnia

6)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

7)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

8)  rygorystyczne przestrzeganie wewnętrznych regulaminów: wycieczek, przebywania w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenia zajęć technicznych, przepisów BHP i ppoż.,

9)  współpraca z instytucjami

10) planowanie własnego rozwoju zawodowego; systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo              w zebraniach szkoleniowych rady pedagogicznej oraz różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne, warsztaty szkoleniowe, studia podyplomowe itp.),

11) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez systematyczną, indywidualną pracę z dziećmi wymagającymi pomocy,

13) współdziałanie z rodzicami (bądź prawnymi opiekunami dziecka)       w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale przedszkolnym:

14) eksponowanie prac plastycznych dzieci w kąciku dla rodziców nie rzadziej niż raz w tygodniu,

15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 

16) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

18) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających  z bieżącej działalności placówki.

6.      Łączny, tygodniowy czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin.

7.      Nauczycielki poszczególnych grup współpracują ze sobą według potrzeb

8.      Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych.

 

§20

 

9.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

10.   Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

11.   Intendent:

1)  zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt,

2)  nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych,

3)  sporządza jadłospisy,

4)  prowadzi magazyn i dokumentację magazynową, zgodnie   z obowiązującymi przepisami,

5)  nalicza opłaty za przedszkole

12.   Pomoc kuchenna:

1)  pomaga kucharzowi w sporządzaniu posiłków,

2)  punktualnie podaje posiłki z zachowaniem czystości i estetyki,

3)  utrzymuje w czystości kuchnię, jadalnię, sprzęt i naczynia kuchenne.

13.   Kucharz:

1)    przygotowuje zdrowe i higieniczne posiłki,

2)    przyjmuje produkty z magazynu i dba o racjonalne ich użytkowanie,

3)    prowadzi magazyn podręczny,

4)    dba o czystość pomieszczeń kuchennych,

5)    utrzymuje w stanie używalności i dba o powierzony sprzęt,

6)    bierze udział w ustalaniu jadłospisów,

7)    Woźna:

8)    dba o porządek przydzielonych pomieszczeń,

9)    myje zabawki, pomoce, naczynia,

10)        pielęgnuje kwiaty,

11)        pełni dyżur w szatni o wyznaczonej porze,

12)        pomaga nauczycielce podczas zajęć, spacerów i wycieczek,

13)        dba o racjonalne zużycie środków czystości,

14)        odpowiada za powierzony sprzęt.

14.   Pomoc nauczycielki:

1)  dba o czystość w sali zabaw grupy najmłodszej, pilnuje ładu i porządku  w kącikach zainteresowań,

2)  pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

3)  podaje dzieciom napoje w ciągu dnia,

4)  współpracuje z nauczycielkami grupy najmłodszej,

5)  pomaga nauczycielce podczas zajęć, spacerów i wycieczek,

6)  pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

7)  pomaga dzieciom w korzystaniu z toalety,

8)  bierze udział w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali,

9)  pomaga dzieciom w sytuacjach tego wymagających.

15.   Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy  w placówce.

16.   Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

17.   Wszyscy pracownicy administracji obsługi zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz tajemnicy służbowej.

 

 

 

Wychowankowie przedszkola

 

§21

 

18.   Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do lat, z zastrzeżeniem pkt. 142.

19.   Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego,    w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

20.   Dzieci 5 letnie mają prawo do korzystania z usług przedszkola, a dzieci 6 letnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

21.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 rok.

22.   Przedszkole działa zgodnie z Konwencją Praw Dziecka

23.   Na wychowanków przedszkola nałożone są następujące obowiązki:

1)  przestrzeganie norm i zasad regulujących współżycie w grupie  i gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu (ujętych we wspólnie opracowanych kontraktach, umowach),

2)  okazywanie pomocy dzieciom słabszym i młodszym, czy nowo przybyłym do przedszkola,

3)  naturalne traktowanie rówieśników z defektami rozwojowymi, chorych lub niepełnosprawnych,

4)  szanowanie autonomii i indywidualności drugiego człowieka,

5)  powstrzymywanie się od zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia,

6)  wspólne rozwiązywanie problemów,

7)  branie pod uwagę potrzeb kolegów,

8)  utrzymywanie porządku wśród zabawek, materiałów i przyborów w sali zajęć,

9)  szanowanie cudzej własności oraz efektów i wytworów własnej i cudzej pracy,

10)      używanie form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych.

24.   Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które określa opracowany dokument „Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie”.

25.   Skreślenie z listy uczęszczających do przedszkola może nastąpić w przypadku dłuższej niż dwa miesiące nieobecności w przedszkolu i dwumiesięcznej nieuregulowanej opłaty za przedszkole.

 

 

 

Rodzice

 

§22

 

1.      Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)  przestrzeganie niniejszego statutu,

2)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz uchwał Rady Gminy Mykanów,

3)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

4)  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.  Rodzice mają prawo do:

1)  zapoznania się z programami oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego,

2)  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu trudności wychowawczych, oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy przedszkola,

5)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola z zachowaniem obowiązujących procedur.

3.  Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie.

4.  Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

3)  informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego,

4)  zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnienie obowiązku poza przedszkolem

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§23

 

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan finansowy, który zatwierdza Urząd Gminy w Mykanowie.

3.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4.      Wszystkie zmiany dokonywane w organizacji i działalności przedszkola wchodzą w życie po wprowadzeniu do statutu nowelizacji (prawo nowelizacji posiada Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe