RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Mykanowie jest Dyrektor Szkoły Pani Lidia Kiedrzynek, adres e-mail: zspmykanow@gmail.com.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Ewa Olejarz, adres e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków prawnych lub statutowych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) , Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 ) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.    

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie
3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Wszystkich odwiedzin 24088, Dzisiaj: 15

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 | Powered by Quick.Cms | Webmaster by Proste strony internetowe